ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA NGƯỜI DÙNG M-SPEED

 1. Giới thiệu về các Điều Khoản Sử Dụng này

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng này. Đây là thỏa thuận điện tử và bằng việc đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Hệ Thống, Bạn xác nhận rằng Bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này và sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Nếu Bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn không được truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Hệ Thống. Các Điều Khoản Sử Dụng này là một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa Bạn, một Người Dùng cá nhân (“Bạn” hoặc “Của Bạn”) và đơn vị M-SPEED liên quan (“M-SPEED”). Nếu áp dụng, việc Bạn sử dụng Hệ Thống với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ chịu sự điều chỉnh của Thỏa Thuận Dịch Vụ Tài Xế M-SPEED.

 1. Giới thiệu về M-SPEED

M-SPEED là một công ty dịch vụ công nghệ. M-SPEED cung cấp một hệ thống kết nối tài xế cá nhân, người vận hành xe hoặc nhà cung cấp dịch vụ với Người Dùng. M-SPEED không cung cấp dịch vụ vận tải, cũng không đóng vai trò là hãng vận chuyển hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận tải, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính, nhà cung cấp dịch vụ giao hàng, nhà cung ứng hoặc nhà điều hành thực phẩm và đồ uống, nhà điều hành cho thuê taxi hoặc xe tư nhân, cũng không đóng vai trò là đại lý cho bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào nêu trên. Tất cả Dịch Vụ Vận Tải được cung cấp trực tiếp cho Bạn bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, là một bên thứ ba độc lập, thực hiện hoạt động kinh doanh cho riêng họ, không có quan hệ sử dụng lao động với bất kỳ Công Ty Cổ phần Tech MS Việt Nam nào.

 1. Định nghĩa và Giải thích

3.1 Trong Điều Khoản Sử Dụng này, các thuật ngữ được định nghĩa như sau:

Tài Khoản có nghĩa là tài khoản đã đăng ký mà Bạn nhận được để truy cập Hệ Thống với tư cách là Người Dùng;

Đơn Vị Liên Kết có nghĩa là, liên quan đến một bên, bất kỳ đơn vị nào kiểm soát, dưới sự kiểm soát của hoặc dưới sự kiểm soát chung với, bên đó, trong đó sự kiểm soát có nghĩa là quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hơn 50% vốn có quyền biểu quyết hoặc quyền sở hữu tương tự của bên đó hoặc quyền hợp pháp để chỉ đạo hoặc tiến hành việc chỉ đạo về quản lý chung và các chính sách của bên đó, cho dù thông qua quyền sở hữu vốn có quyền biểu quyết, theo hợp đồng hay bằng cách khác, và kiểm soát và được kiểm soát sẽ được diễn giải tương ứng;

Luật Áp Dụng có nghĩa là tất cả các luật hiện hành, quy chế, sắc lệnh, quy định, chính sách được quy định, pháp lệnh, nghị định thư, bộ quy tắc ngành, quy tắc giao thông đường bộ, giấy phép theo quy định, giấy phép hành nghề theo quy định hoặc yêu cầu của mọi tòa án hoặc cơ quan xét xử hay cơ quan hoặc bộ phận thuộc chính phủ, pháp định, quy định, tư pháp, hành chính hoặc giám sát, có hiệu lực vào từng thời điểm trong thời hạn của các Điều Khoản Sử Dụng này;

Ứng Dụng Tài Xế có nghĩa là ứng dụng điện tử do CÔNG TY  CỔ PHẦN TECH MS VIỆT NAM cung cấp cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải để kết nối với Người Dùng;

Điểm M-SPEED hay M-SPEED Credits có nghĩa là điểm mà Bạn được quyền sử dụng thông qua Ứng Dụng Người Dùng;

Thiết Bị Di Động là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác do Bạn sở hữu hoặc kiểm soát mà Bạn sử dụng để kết nối với Ứng Dụng Người Dùng;

Chính Sách có nghĩa là bất kỳ chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ dẫn nào áp dụng cho Người Dùng, được M-SPEED thông báo cho Bạn vào từng thời điểm và có thể được M-SPEED cập nhật vào từng thời điểm;

Điều Khoản Cụ Thể có nghĩa là các điều khoản bổ sung hoặc thay thế có thể áp dụng cho một số phần cụ thể của Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ Vận Tải, được thông báo cho Bạn vào từng thời điểm;

Hệ Thống có nghĩa là hệ thống do CÔNG TY  CỔ PHẦN TECH MS VIỆT NAM cung cấp để kết nối Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải với Người Dùng, bao gồm Ứng Dụng Tài Xế, Ứng Dụng Người Dùng và các phần mềm, trang điện tử, nền tảng, dịch vụ thanh toán và các hệ thống và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan, bao gồm các Trang Điện Tử. Để tránh nhầm lẫn, Hệ Thống do CÔNG TY  CỔ PHẦN TECH MS VIỆT NAM cung cấp không bao gồm Dịch Vụ Vận Tải, vì dịch vụ này do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp trực tiếp cho Bạn;

Điều Khoản Sử Dụng có nghĩa là Điều Khoản Sử Dụng của Người Dùng M-SPEED và tất cả Điều Khoản Cụ Thể áp dụng;

Lãnh Thổ có nghĩa là lãnh thổ tại đó Bạn sử dụng Dịch Vụ Vận Tải;

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có nghĩa là bên cung cấp dịch vụ thứ ba độc lập cung cấp Dịch Vụ Vận Tải đã được kết nối với Bạn thông qua Hệ Thống;

Dịch Vụ Vận Tải có nghĩa là dịch vụ vận tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp khi họ được kết nối với Bạn thông qua Hệ Thống, tùy thuộc vào Lãnh Thổ, Dịch Vụ Vận Tải có thể bao gồm dịch vụ giao hàng hóa, dịch vụ vận tải, dịch vụ giao thực phẩm, dịch vụ mua sắm cá nhân và các dịch vụ khác được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp thông qua Hệ Thống vào từng thời điểm;

Người Dùng có nghĩa là người dùng cuối đã đăng ký của Ứng Dụng Người Dùng;

Ứng Dụng Người Dùng có nghĩa là ứng dụng điện tử do CÔNG TY  CỔ PHẦN TECH MS VIỆT NAM cung cấp cho Người Dùng để kết nối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải;

Cước Phí Người Dùng được định nghĩa tại điều 8.2;

Xe có nghĩa là xe được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sử dụng cho mục đích cung cấp Dịch Vụ Vận Tải; và

Trang Điện Tử có nghĩa là bất kỳ trang điện tử nào do CÔNG TY  CỔ PHẦN TECH MS VIỆT NAM điều hành vào từng thời điểm.

3.2 Trong Điều Khoản Sử Dụng này (trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác): (a) dẫn chiếu đến “bằng văn bản” không bao gồm email trừ khi có quy định cụ thể khác; và (b) bất kỳ cụm từ nào theo sau thuật ngữ “bao gồm”, “cụ thể”, “ví dụ”, hoặc bất kỳ từ ngữ tương tự nào đều mang tính minh họa và không giới hạn ý nghĩa của các từ trước các thuật ngữ đó. Điều Khoản Sử Dụng này được soạn thảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của Điều Khoản Sử Dụng này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng trong mọi trường hợp. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào, thứ tự ưu tiên sau sẽ được áp dụng: trước tiên, (i) Điều Khoản Cụ Thể; và sau đó (ii) các phần khác của Điều Khoản Sử Dụng này.

 1. Trách nhiệm của Bạn

Cam kết của Bạn với M-SPEED

4.1 Bạn xác nhận rằng:

4.1.1 Bạn có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ký kết và bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều Khoản Sử Dụng này và thực hiện nghĩa vụ của Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này;

4.1.2 Bạn đã đạt độ tuổi tối thiểu để Bạn có đủ năng lực chịu ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều Khoản Sử Dụng này theo Luật Áp Dụng trong Lãnh Thổ;

4.1.3 Bạn phải luôn tuân thủ tất cả các Luật Áp Dụng và Chính Sách, và sẽ thông báo cho M-SPEED nếu Bạn vi phạm bất kỳ Luật Áp Dụng hoặc Chính Sách nào;

4.1.4 Bạn sẽ chỉ sử dụng Hệ Thống cho mục đích hợp pháp và chỉ cho mục đích sử dụng được dự kiến của Hệ Thống;

4.1.5 Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu và thông tin nào do Bạn (hoặc thay mặt Bạn) cung cấp cho M-SPEED hoặc thông qua Hệ Thống là luôn chính xác, cập nhật, đầy đủ và không sai lệch;

4.1.6 Bạn chỉ được sử dụng điểm truy cập internet và tài khoản dữ liệu mà Bạn được phép sử dụng;

4.1.7 Bạn không được thực hiện mọi hành vi gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp; và

4.1.8 Bạn không được làm hư hỏng hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng mà Hệ Thống hoạt động.

Tương tác của Bạn với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và những Người Dùng khác

4.2 Việc Bạn đặt Dịch Vụ Vận Tải từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải tạo mối nên quan hệ trực tiếp giữa Bạn và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, mà M-SPEED không phải là một bên tham gia trong quan hệ hợp đồng đó. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, M-SPEED không chịu trách nhiệm về hoặc không có nghĩa vụ đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải liên quan đến Bạn. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phát sinh từ việc Bạn sử dụng Dịch Vụ Vận Tải.

4.3 Bạn đồng ý:

4.3.1 đối xử với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và những Người Dùng khác một cách tôn trọng, phù hợp với các Chính Sách và sẽ không có thái độ hoặc thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp, đe dọa hoặc quấy rối trong khi sử dụng Dịch Vụ Vận Tải hoặc Hệ Thống;

4.3.2 không gây thiệt hại đối với tài sản của bên thứ ba; và

4.3.3 không liên hệ với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nhằm thực hiện các mục đích khác ngoài việc tiếp nhận và sử dụng Dịch Vụ Vận Tải.

4.4 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có toàn quyền quyết định có chấp nhận hay từ chối yêu cầu cung cấp Dịch Vụ Vận Tải vì bất kỳ lý do nào. Không giới hạn những nội dung nêu trên, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải liên quan có quyền từ chối nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ của Bạn nếu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có cơ sở hợp lý để nghi ngờ một hành vi vi phạm Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách hoặc Luật Áp Dụng.

4.5 Để tránh nhầm lẫn, M-SPEED không kiểm nhận chất lượng của bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào (bao gồm các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải), ứng dụng hoặc trang điện tử nào của bên thứ ba tích hợp sẵn hoặc được Bạn kết nối thông qua Hệ Thống, và trong mọi trường hợp, M-SPEED, các bên chuyển quyền sử dụng của M-SPEED (licensors) hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của M-SPEED sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác về hoặc được cung cấp từ các bên cung cấp thứ ba đó. Bất kỳ đánh giá về Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nào đều nhằm mục đích đánh giá chất lượng do những Người Dùng khác đưa ra mà không phải là sự kiểm nhận chất lượng (hay hình thức khác) của M-SPEED về Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đó.

Khiếu nại

4.6 Mặc dù Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ tự chịu trách nhiệm về Dịch Vụ Vận Tải, nhưng nếu Bạn có khiếu nại về Dịch Vụ Vận Tải mà Bạn đã sử dụng thì M-SPEED có quyền giải quyết mọi khiếu nại như vậy thông qua quy trình xử lý khiếu nại của M-SPEED. Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình đó và gửi mọi khiếu nại mà Bạn có thể có thông qua Ứng Dụng Người Dùng. M-SPEED cũng có quyền chuyển tiếp khiếu nại của Bạn đến Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải liên quan và có thể quyết định, nhưng không có nghĩa vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải. Quy trình xử lý khiếu nại của M-SPEED sẽ không miễn trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào không được miễn trừ hoặc giới hạn theo Luật Áp Dụng.

4.7 Nếu M-SPEED nhận được đơn khiếu nại từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc một người khác về Bạn, M-SPEED có quyền chuyển tiếp khiếu nại đến Bạn hoặc giải quyết khiếu nại đó thông qua quy trình xử lý khiếu nại của mình. Trong trường hợp này, Bạn cũng đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình xử lý khiếu nại đó.

 1. Tài Khoản Của Bạn

5.1 Để truy cập vào Hệ Thống với tư cách là Người Dùng, Bạn phải đăng ký và duy trì Tài Khoản với tư cách là người dùng của Ứng Dụng Người Dùng.

5.2 Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi được thực hiện trên Tài Khoản của Bạn. Bạn:

5.2.1 chỉ được có một Tài Khoản;

5.2.2 phải giữ bí mật và an toàn thông tin Tài Khoản của Bạn (bao gồm cả thông tin đăng nhập và thông tin thanh toán của Bạn);

5.2.3 không được cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào Tài Khoản của Bạn, bao gồm cả việc chuyển giao Tài Khoản hoặc thông tin từ Tài Khoản của Bạn cho bất kỳ người nào khác;

5.2.4 phải thông báo ngay cho M-SPEED nếu Bạn nghi ngờ có bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản của Bạn; và

5.2.5 nếu Bạn đồng thời là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, không được phép sử dụng Tài Khoản của Bạn để đặt yêu cầu cung cấp dịch vụ với tư cách là Người Dùng mà Bạn sẽ chấp nhận cung cấp dịch vụ đó với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, hoặc cộng tác với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải khác hoặc Người Dùng khác trong mọi trường hợp tương tự.

5.3 M-SPEED có quyền chặn hoặc từ chối quyền truy cập vào Tài Khoản của Bạn, và/hoặc chặn các tính năng tích hợp sẵn trong Ứng Dụng Người Dùng, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của mình:

5.3.1 nếu M-SPEED cho rằng, theo toàn quyền quyết định của M-SPEED, Bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này;

5.3.2 trong một quá trình điều tra;

5.3.3 nếu Bạn nợ M-SPEED hoặc Các Công Ty Thuộc Tập Đoàn M-SPEED bất kỳ khoản tiền nào;

5.3.4 nếu Điều Khoản Sử Dụng này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào; hoặc

5.3.5 vào bất cứ thời điểm nào khác theo quyết định hợp lý của M-SPEED.

 1. Việc sử dụng Hệ Thống của Bạn

Quyền được cấp và bảo lưu

6.1 Với điều kiện Bạn tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, M-SPEED và các bên chuyển quyền sử dụng của M-SPEED (licensors) cấp cho Bạn quyền sử dụng có thể bị hủy ngang, có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, miễn phí quyền sử dụng trong thời hạn của Điều Khoản Sử Dụng này và trong Lãnh Thổ, để truy cập và sử dụng Hệ Thống duy nhất cho việc sử dụng của cá nhân Bạn cho mục đích kết nối Bạn với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải liên quan đến Dịch Vụ Vận Tải.

6.2 Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này đều được M-SPEED và các bên chuyển quyền sử dụng của M-SPEED (licensors) bảo lưu. Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu nào về hoặc đối với Hệ Thống (cho dù là toàn bộ hoặc một phần) cho Bạn.

Hành vi bị nghiêm cấm

6.3 Khi sử dụng Hệ Thống, Bạn không được:

6.3.1 chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền sử dụng lại, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác về mặt thương mại khác hoặc cung cấp Hệ Thống cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ hình thức nào;

6.3.2 sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Hệ Thống hoặc thiết kế kỹ thuật đảo ngược hoặc truy cập phần mềm nền tảng vì bất kỳ lý do nào;

6.3.3 sử dụng Hệ Thống để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, tạo sản phẩm bằng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như Hệ Thống, sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Hệ Thống, hoặc khởi chạy chương trình hay tập lệnh tự động mà có thể thực hiện nhiều yêu cầu máy chủ trong mỗi giây, hoặc gây ra tổn thất nghiêm trọng hay cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của Hệ Thống, hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Hệ Thống hoặc các hệ thống hay mạng liên quan;

6.3.4 sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc quy trình nào để truy xuất, lập chỉ mục, “khai thác dữ liệu” hoặc theo bất kỳ cách thức nào khác sao chép hoặc phá cấu trúc điều hướng, giao diện, hình thức hoặc nội dung của Hệ Thống;

6.3.5 đăng, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào, bất kỳ tư liệu có bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khác mà không có sự đồng ý trước của chủ quyền sở hữu đó, hoặc xóa mọi thông báo về bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu độc quyền khác tích hợp sẵn trong Hệ Thống;

6.3.6 gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tư liệu nào vì mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận;

6.3.7 gửi thư rác hoặc các tin nhắn không được yêu cầu, hoặc thực hiện các hành vi khác gây phương hại, phiền toái, bất tiện hoặc thực hiện việc đặt yêu cầu dịch vụ giả mạo;

6.3.8 gửi hoặc lưu trữ tư liệu vi phạm, dung tục, đe doạ, phỉ báng, hoặc tư liệu bất hợp pháp;

6.3.9 gửi tư liệu có chứa virus phần mềm, worm, trojan hoặc mã, tệp, tập lệnh, tác nhân hay chương trình máy tính có hại khác;

6.3.10 can thiệp hoặc làm gián đoạn tính toàn vẹn hoặc hiệu suất hoạt động của Hệ Thống hoặc dữ liệu trong Hệ Thống;

6.3.11 mạo danh bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào hoặc khai báo sai về mối quan hệ của Bạn với một chủ thể hoặc đơn vị;

6.3.12 cố ý khai báo sai vị trí hoặc địa điểm của Bạn; hoặc

6.3.13 gây thiệt hại cho uy tín của M-SPEED hoặc của bất kỳ Công Ty Thuộc Tập Đoàn M-SPEED nào theo bất kỳ hình thức nào.

Giới hạn việc sử dụng Dịch Vụ Vận Tải của Bạn

6.4 Bạn không được sử dụng Dịch Vụ Vận Tải để:

6.4.1 thực hiện hành vi phạm tội hoặc thực hiện bất kỳ hành vi, hoạt động nào trái với quy định của Luật Áp Dụng; hoặc

6.4.2 gây phương hại hoặc gây thương tích cho người khác hoặc xâm phạm quyền của người khác.

6.5 Khi Dịch Vụ Vận Tải bao gồm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chuyên chở, lấy hàng hoặc mua hàng thay mặt Bạn, Bạn đồng ý và cấp cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền cần thiết để cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải thực hiện dịch vụ này.

6.6 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải đồng ý rằng họ sẽ cung cấp Dịch Vụ Vận Tải một cách cẩn trọng và an toàn. Tuy nhiên, Bạn sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng về sự an toàn của chính Bạn trong khi sử dụng Dịch Vụ Vận Tải, và Bạn phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

 1. Thiết Bị Di Động của Bạn

7.1 Quyền truy cập của Bạn vào Ứng Dụng Người Dùng sẽ được thực hiện thông qua Thiết Bị Di Động. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng Bạn tải xuống và cài đặt đúng phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của Ứng Dụng Người Dùng) vào Thiết Bị Di Động của Bạn. M-SPEED không chịu trách nhiệm nếu Bạn không có thiết bị tương thích hoặc nếu Bạn không cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của Ứng Dụng Người Dùng) vào Thiết Bị Di Động của Bạn.

7.2 Trong trường hợp Thiết Bị Di Động bị mất, bị đánh cắp, bị hỏng và/hoặc không thuộc quyền chiếm hữu hay kiểm soát của Bạn, và điều này làm lộ thông tin Tài Khoản của Bạn cho người khác hoặc ảnh hưởng đến quyền và/hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp của M-SPEED, Bạn phải thông báo ngay cho M-SPEED và tuân thủ quy trình được M-SPEED thông báo.

7.3 Bạn phải tự chịu trách nhiệm đăng ký mua thuê bao gói dịch vụ internet và di động phù hợp và đối với bất kỳ khoản phí phải thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Bạn, ví dụ, các khoản cước phí điện thoại, SMS và dữ liệu internet. Bạn thừa nhận rằng việc Bạn sử dụng Hệ Thống có thể tiêu tốn nhiều dung lượng dữ liệu và Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng dung lượng dữ liệu đó và các khoản cước phí liên quan.

 1. Điều khoản tài chính

Ứng Dụng Người Dùng

8.1 Bạn được phép tải xuống và/hoặc sử dụng miễn phí Ứng Dụng Người Dùng được cung cấp cho Bạn để sử dụng Hệ Thống.

Cước Phí Người Dùng

8.2 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải được quyền yêu cầu Bạn thanh toán cước phí cho Dịch Vụ Vận Tải, và khoản cước phí này có thể bao gồm:

8.2.1 khoản cước phí áp dụng đối với từng trường hợp sử dụng Dịch Vụ Vận Tải;

8.2.2 mọi khoản phí cầu đường, phí sử dụng đường bộ, lệ phí đậu xe và phí vào tòa nhà hoặc khu vực mà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải gánh chịu khi Bạn hoặc hàng hóa đang được chở trên Xe trong thời gian (nhưng không bao gồm thời điểm trước khi hoặc sau khi) cung cấp Dịch Vụ Vận Tải (và không được cộng thêm bất kỳ khoản tiền nào vào những khoản phí này);

8.2.3 mọi khoản phí hủy dịch vụ liên quan; và

8.2.4 mọi khoản thuế áp dụng được tính theo quy định của Luật Áp Dụng (gọi chung là Cước Phí Người Dùng). Cước phí cho từng trường hợp sử dụng Dịch Vụ Vận Tải, mọi khoản phí hủy dịch vụ và/hoặc thuế (trong trường hợp áp dụng) sẽ được tính thông qua Ứng Dụng Người Dùng và tất cả các khoản phí khác sẽ được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nhập thủ công vào Ứng Dụng Tài Xế (và không được cộng thêm bất kỳ khoản tiền nào khác vào những khoản phí này) và được Bạn thanh toán qua Ứng Dụng Người Dùng hoặc bằng phương thức khác theo các Chính Sách. Bạn có quyền thỏa thuận với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải về một khoản cước phí khác cho việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, giá cước đã được thỏa thuận này chỉ được áp dụng sau khi thông báo cho M-SPEED và được thể hiện là cước phí Dịch Vụ Vận Tải trong Ứng Dụng Tài Xế.

8.3 Thành phần các khoản phí trong Cước Phí Người Dùng có thể tăng theo nhu cầu và các yếu tố khác tại vị trí và địa điểm của Bạn. M-SPEED luôn nỗ lực thông báo cho Bạn về bất kỳ việc tăng cước phí như vậy thông qua Ứng Dụng Người Dùng và Bạn có trách nhiệm xem xét Cước Phí Người Dùng (hoặc cơ sở tính cước phí này) một cách cẩn trọng trước khi quyết định đặt yêu cầu Dịch Vụ Vận Tải. Bạn sẽ được coi là đã biết, và Bạn chấp nhận trách nhiệm đối với, tất cả Cước Phí Người Dùng phát sinh trong Tài Khoản của Bạn.

8.4 M-SPEED có thể cập nhật cơ sở tính Cước Phí Người Dùng thông qua Hệ Thống vào bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của M-SPEED. Mọi Cước Phí Người Dùng vào hoặc sau ngày cập nhật có hiệu lực sẽ được tính theo cơ sở tính cước phí đã được cập nhật.

8.5 Ứng Dụng Người Dùng có thể cung cấp cho Bạn quyền lựa chọn hủy Dịch Vụ Vận Tải nhất định trước khi Dịch Vụ Vận Tải đó bắt đầu. Nếu Bạn quyết định hủy dịch vụ, Bạn có thể phải trả khoản phí hủy dịch vụ.

8.6 Khi sử dụng Dịch Vụ Vận Tải, Bạn phải có mặt tại vị trí xác định trước hoặc vào thời điểm đã được xác định cụ thể thông qua Ứng Dụng Người Dùng. Nếu Bạn không có mặt, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải được quyền hủy Dịch Vụ Vận Tải và Bạn có thể phải trả phí hủy dịch vụ.

8.7 Bạn xác nhận và đồng ý rằng trong phạm vi được Luật Áp Dụng cho phép, M-SPEED có thể điều chỉnh hoặc hủy Cước Phí Người Dùng phải thanh toán liên quan đến từng trường hợp sử dụng Dịch Vụ Vận Tải cụ thể trong phạm vi hợp lý (ví dụ, khi M-SPEED xác định rằng có lỗi trong việc tính cước phí ban đầu, rằng Bạn đã không tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, rằng khoản phí đã được tính khi đáng lẽ ra không được tính (hoặc ngược lại), hoặc trong trường hợp có khiếu nại).

Khuyến mãi

8.8 Để khuyến khích việc sử dụng Hệ Thống, vào từng thời điểm M-SPEED có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, đưa ra các chương trình ưu đãi và khuyến mãi dựa trên việc Bạn đáp ứng các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ các điều kiện đã được xác định cụ thể. Bạn có thể quyết định có tham gia chương trình ưu đãi và khuyến mãi hay không. Nếu Bạn quyết định tham gia, Bạn được quyền hưởng lợi từ các chương trình ưu đãi và khuyến mãi tương ứng đó với điều kiện Bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ tất cả các điều kiện đã được xác định cụ thể, đáp ứng yêu cầu hợp lý của M-SPEED. Nếu Bạn không đáp ứng điều kiện và yêu cầu như vậy, Bạn sẽ không được quyền hưởng các lợi ích của các chương trình ưu đãi và khuyến mãi tương ứng. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ chỉ sử dụng các ưu đãi và khuyến mãi đó cho mục đích sử dụng dự kiến của chương trình và sẽ không lạm dụng, sao chép, bán hoặc chuyển giao chương trình ưu đãi và khuyến mãi dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn cũng hiểu rằng các chương trình ưu đãi và khuyến mãi không thể được đổi thành tiền mặt và có thể hết hạn vào ngày nhất định, ngay cả trước khi Bạn sử dụng các chương trình đó.

Thanh toán

8.9 Bạn phải thanh toán Cước Phí Người Dùng bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán được chấp nhận thông qua Ứng Dụng Người Dùng vào từng thời điểm, bao gồm (tùy từng trường hợp áp dụng) thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ hoặc bằng cách sử dụng Điểm M-SPEED (M-SPEED Credits).

8.10 Trong trường hợp Bạn quyết định thanh toán Cước Phí Người Dùng qua Ứng Dụng Người Dùng, Bạn cấp cho M-SPEED đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ghi nợ khoản Cước Phí Người Dùng liên quan bằng phương thức thanh toán mà Bạn đã đăng ký và thay mặt Bạn chuyển tiền cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, sau khi M-SPEED khấu trừ (tùy từng trường hợp áp dụng) các khoản thanh toán liên quan theo các thỏa thuận với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

8.11 Tất cả các khoản thanh toán phải bằng nội tệ trong Lãnh Thổ.

8.12 Nếu Điểm M-SPEED (M-SPEED Credits) được áp dụng trong Lãnh Thổ của Bạn, việc Bạn sử dụng Điểm M-SPEED (M-SPEED Credits) phải theo Điều Khoản Cụ Thể. Vui lòng kiểm tra cẩn thận các điều khoản này trước khi sử dụng Điểm M-SPEED (M-SPEED Credits). M-SPEED có thể có toàn quyền từ chối việc Bạn yêu cầu mua Điểm M-SPEED (M-SPEED Credits) vì bất kỳ lý do nào. Để tránh nhầm lẫn, Điểm M-SPEED (M-SPEED Credits) không được đổi thành tiền mặt, không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào và không thể được bán lại hoặc quy đổi thành giá trị.

Thuế

8.13 Điều Khoản Sử Dụng này phải tuân theo mọi khoản thuế, thuế quan, phí, lệ phí và/hoặc chi phí áp dụng, bất kể bằng loại tiền tệ nào, có thể có hiệu lực và liên quan đến mọi khoản thuế áp dụng trong tương lai có thể được ban hành bất kỳ thời điểm nào.

8.14 Bạn đồng ý thực hiện mọi công việc và hành động cần thiết và theo yêu cầu của Luật Áp Dụng để cho phép, hỗ trợ và/hoặc giúp M-SPEED khiếu nại hoặc xác định mọi khoản chi phí đầu vào áp dụng, khoản bù trừ, chiết khấu hoặc hoàn lại đối với bất kỳ khoản thuế nào đã nộp hoặc phải nộp liên quan đến Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ Vận Tải.

 1. Bồi thường và trách nhiệm pháp lý

Bồi thường

9.1 Bạn phải bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho M-SPEED, các bên chuyển quyền sử dụng của M-SPEED (licensors) và các Đơn Vị Liên Kết của mỗi bên và các viên chức, giám đốc, thành viên, nhân viên và đại lý tương ứng của các bên không bị phương hại đối với mọi khiếu nại, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, nghĩa vụ và chi phí (bao gồm phí tổn và chi phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

9.1.1 việc Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ Luật Áp Dụng nào; và

9.1.2 việc Bạn sử dụng Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ Vận Tải, bao gồm:

(a) bất kỳ khiếu nại nào của Bạn hoặc người đại diện cho Bạn rằng bất kỳ Công Ty Thuộc Tập Đoàn M-SPEED, chứ không phải Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, là nhà cung cấp Dịch Vụ Vận Tải;

(b) bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba (bao gồm cả khiếu nại của bất kỳ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nào) phát sinh từ việc Bạn sử dụng Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ Vận Tải; và

(c) đối với bất kỳ mặt hàng nào mà Bạn mua, nhận được và/hoặc vận chuyển bằng Dịch Vụ Vận Tải.

Cơ sở mà Hệ Thống được cung cấp

9.2 Hệ Thống được cung cấp “như hiện trạng” và “như hiện có”. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, M-SPEED không đưa ra các tuyên bố, cam đoan và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý hoặc pháp định, trừ khi được nêu rõ trong Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm bất kỳ bảo đảm nào về khả năng tiêu thụ, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, sự cẩn trọng và kỹ năng hợp lý và việc không vi phạm.

9.3 Không giới hạn điều khoản 9.2, M-SPEED không tuyên bố, cam đoan, bảo đảm hoặc bảo hành về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hoặc tính khả dụng của Hệ Thống, hoặc rằng Hệ Thống sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc sẽ tương thích với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác, hoặc rằng bất kỳ dữ liệu nào đều chính xác hoặc tin cậy.

9.4 M-SPEED không cung cấp và không chịu trách nhiệm cung cấp hoặc đảm bảo cung cấp Dịch Vụ Vận Tải. M-SPEED không đảm bảo chất lượng, sự phù hợp, sự an toàn hoặc năng lực của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào khác.

9.5 Hệ Thống có thể bị hạn chế, chậm trễ và các sự cố khác vốn có trong việc sử dụng internet và truyền thông điện tử bao gồm thiết bị do Bạn hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải bị lỗi, không kết nối được, ngoài phạm vi phủ sóng, bị tắt hoặc không hoạt động. M-SPEED không chịu trách nhiệm về mọi chậm trễ, không giao hàng, không cung cấp được, thiệt hại hoặc tổn thất do các sự cố như vậy.

9.6 Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của M-SPEED bằng văn bản, thời điểm cụ thể được xác định cho Dịch Vụ Vận Tải chỉ là ước tính và không chính xác tuyệt đối. Cả M-SPEED và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đều không bảo đảm, cam đoan hoặc cam kết đáp ứng đúng thời điểm cụ thể đã được xác định.

Loại trừ và giới hạn trách nhiệm

9.7 Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của một bên về tình trạng tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của bên đó, do hành vi gian lận hoặc về bất kỳ trách nhiệm nào khác trong trường hợp không được giới hạn hoặc không được loại trừ theo Luật Áp Dụng.

9.8 Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, M-SPEED sẽ không chịu trách nhiệm về:

9.8.1 những thiệt hại gián tiếp, không chủ ý, mang tính răn đe hoặc phát sinh do hậu quả;

9.8.2 mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất hoạt động kinh doanh, mất uy tín, mất hợp đồng hoặc mất cơ hội kinh doanh; và

9.8.3 thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, phát sinh từ, liên quan đến hoặc có liên hệ với Hệ Thống hoặc Dịch Vụ Vận Tải, cho dù theo hợp đồng, thiệt hại ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác.

9.9 Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, và trừ khi được quy định trong Điều Khoản Cụ Thể, trong mọi trường hợp, tổng mức chịu trách nhiệm tối đa của M-SPEED phát sinh theo và liên quan đến Hệ Thống, Dịch Vụ Vận Tải và/hoặc Điều Khoản Sử Dụng này, cho dù theo hợp đồng, thiệt hại ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác, không vượt quá mức Cước Phí Người Dùng được Bạn thanh toán cho M-SPEED liên quan đến sự kiện phát sinh khiếu nại theo Điều Khoản Sử Dụng này.

9.10 Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều Khoản Cụ Thể, bất kỳ khiếu nại nào của Bạn đối với M-SPEED theo hoặc liên quan đến Hệ Thống, Dịch Vụ Vận Tải hoặc Điều Khoản Sử Dụng này phải được thông báo cho M-SPEED trong vòng một (1) năm sau khi sự việc phát sinh khiếu nại đó xảy ra, nếu không được thông báo trong vòng một (1) năm (trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép) Bạn sẽ mất bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào mà Bạn có thể có đối với khiếu nại đó.

 1. Thời hạn và chấm dứt

10.1 Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tiếp tục cho đến khi được chấm dứt theo các điều khoản trong Điều Khoản Sử Dụng này.

10.2 M-SPEED có thể chấm dứt Điều Khoản Sử Dụng này, và/hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần Hệ Thống của Bạn:

10.2.1 bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì bằng việc gửi thông báo cho Bạn; và

10.2.2 ngay lập tức, dù kèm theo hoặc không kèm theo thông báo, nếu Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của M-SPEED.

10.3 Bạn không có nghĩa vụ sử dụng Hệ Thống và có thể ngừng sử dụng Hệ Thống vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách hủy Tài Khoản của Bạn và xóa vĩnh viễn Ứng Dụng Người Dùng khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn, theo đó sẽ vô hiệu hóa việc sử dụng Ứng Dụng Người Dùng của Bạn. Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tự động chấm dứt khi Bạn xóa vĩnh viễn Ứng Dụng Người Dùng khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn.

10.4 Khi Điều Khoản Sử Dụng này chấm dứt hoặc hết hạn vì bất kỳ lý do gì, Bạn phải:

10.4.1 ngay lập tức (và trong mọi trường hợp trong vòng ba ngày), thanh toán bất kỳ khoản tiền nào còn nợ M-SPEED (khoản tiền này sẽ ngay lập tức đến hạn phải trả vào thời điểm chấm dứt hoặc hết hạn), bao gồm mọi khoản thanh toán chưa được thực hiện liên quan đến Dịch Vụ Vận Tải do Bạn yêu cầu trước khi chấm dứt hoặc hết hạn; và

10.4.2 ngay lập tức xóa và gỡ bỏ hoàn toàn Ứng Dụng Người Dùng khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn.

10.5 Các bên không có thêm nghĩa vụ hoặc quyền nào khác theo Điều Khoản Sử Dụng này sau khi chấm dứt Điều Khoản Sử Dụng mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ hoặc quyền nào đã phát sinh đối với bất kỳ bên nào tại thời điểm Điều Khoản Sử Dụng này chấm dứt, ngoại trừ những quy định tại các điều 2, 3, 8.13, 8.14, 9, 10, 11, 12 và 13, của Điều Khoản Sử Dụng này và bất kỳ điều nào khác được dự kiến sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực một cách rõ ràng hoặc theo bản chất của nó, sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi kết thúc Điều Khoản Sử Dụng này.

 1. Quyền bảo mật

11.1 Bạn đồng ý và chấp thuận việc M-SPEED sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của Bạn như được nêu trong Chính Sách Bảo Mật tại https://www.mspeed.vn/bao-mat/, được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.

 1. Tranh chấp

12.1 Điều Khoản Sử Dụng này (và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này (bao gồm mọi vi phạm cáo buộc hoặc nghi ngờ về tính hợp lệ hoặc hiệu lực thi hành của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này)) sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam trừ khi pháp luật trong Lãnh Thổ của Bạn có yêu cầu khác, trong trường hợp đó, luật điều chỉnh của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ là luật của Lãnh Thổ của Bạn.

12.2 Bất kỳ và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được giải quyết chung thẩm thông qua thủ tục tố tụng trọng tài ràng buộc theo Quy Tắc Trọng Tài của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“Quy Tắc”) (và Quy Tắc này được coi là được đưa vào Điều Khoản Sử Dụng này bằng tham chiếu) bởi một trọng tài viên, được chỉ định theo Quy Tắc. Tố tụng trọng tài sẽ diễn ra tại Việt Nam và ngôn ngữ của tố tụng trọng tài sẽ là tiếng Việt và tiếng Anh.

 1. Điều khoản chung

13.1 M-SPEED sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc việc không thực hiện do các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của M-SPEED.

13.2 Bạn không được tiết lộ cho bất kỳ người nào vào bất kỳ thời điểm nào mọi thông tin bảo mật liên quan đến hoạt động kinh doanh, công việc, khách hàng hoặc nhà cung cấp của M-SPEED hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của M-SPEED.

13.3 M-SPEED có toàn quyền sửa đổi Điều Khoản Sử Dụng này vào từng thời điểm. M-SPEED sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Điều Khoản Sử Dụng; tuy nhiên Bạn đồng ý rằng Bạn có trách nhiệm xem xét Điều Khoản Sử Dụng thường xuyên và việc Bạn tiếp tục sử dụng Hệ Thống sẽ được xem là sự chấp nhận của Bạn đối với các sửa đổi. Trừ trường hợp nêu trên, không có bổ sung hoặc sửa đổi nào đối với Điều Khoản Sử Dụng này sẽ có hiệu lực ràng buộc các bên trừ khi được các bên lập thành văn bản.

13.4 Quyền của mỗi bên theo Điều Khoản Sử Dụng này có thể được thực thi thường xuyên khi cần thiết, được cộng dồn và không loại trừ các quyền hoặc biện pháp khắc phục được pháp luật quy định và chỉ có thể được từ bỏ bằng văn bản một cách cụ thể. Sự chậm trễ trong việc thực thi hoặc việc không thực thi bất kỳ quyền nào không được xem là sự từ bỏ quyền đó.

13.5 Điều Khoản Sử Dụng này là toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết của các bên liên quan đến nội dung chủ đề của Điều Khoản Sử Dụng này và thay thế mọi thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đây giữa các bên liên quan đến nội dung chủ đề đó. Các bên bằng Điều Khoản Sử Dụng này cũng loại trừ tất cả những điều khoản ngụ ý trong thực tế. Khi ký kết Điều Khoản Sử Dụng này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, cam đoan, bảo đảm, hiểu biết, cam kết, hứa hẹn hoặc đảm bảo của bất kỳ người nào trừ khi được nêu rõ trong Điều Khoản Sử Dụng này. Mỗi bên từ bỏ một cách không hủy ngang và vô điều kiện tất cả các khiếu nại, quyền và biện pháp khắc phục mà mỗi bên có thể có liên quan đến bất kỳ điều nào đã nói ở trên nếu không có quy định tại điều này. Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này loại trừ trách nhiệm về gian lận hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác mà không được giới hạn hoặc được loại trừ theo Luật Áp Dụng.

13.6 Bạn không được chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của M-SPEED. M-SPEED vào bất kỳ thời điểm nào có thể chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần thông báo hoặc sự chấp thuận (trừ trường hợp Luật Áp Dụng có yêu cầu).

13.7 Nếu bất kỳ Tòa án hoặc cơ quan thẩm quyền nào xác định rằng bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành theo Luật Áp Dụng thì các phần còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ vẫn duy trì hiệu lực đầy đủ và các điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành đó sẽ được thay thế bằng điều khoản hợp pháp, hợp lệ và có hiệu lực thi hành và, trong phạm vi tối đa có thể, điều khoản này có hiệu lực tương đương với phần được thay thế của Điều Khoản Sử Dụng này.

13.8 Một chủ thể không phải là một bên của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không có quyền dựa vào hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này.

13.9 M-SPEED có thể gửi thông báo cho Bạn bằng một thông báo chung được đăng trên Ứng Dụng Người Dùng hoặc Trang Điện Tử hoặc gửi đến địa chỉ email của Bạn được nêu trong Tài Khoản của Bạn. Bạn phải thông báo cho M-SPEED bằng cách gửi email đến care@mspeed.vn.

ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ CHO VIỆC SỬ DỤNG S-FOOD

 1. Định nghĩa bổ sung

Các định nghĩa và quy tắc giải thích được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng áp dụng cho Điều Khoản Cụ Thể này. Ngoài ra:

Mặt Hàng F&B có nghĩa là thực phẩm và/hoặc đồ uống mà Người Dùng có thể mua từ Cửa Hàng S-FOOD thông qua S-FOOD;

S-FOOD có nghĩa là Dịch Vụ Vận Tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp cho phép Người Dùng đặt mua các Mặt Hàng F&B từ thực đơn của các Cửa Hàng S-FOOD được liệt kê trong Ứng Dụng Người Dùng, sẽ được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải giao hàng; và

Cửa Hàng S-FOOD là nhà hàng, quán ăn, cửa hàng, quán cà phê, quầy bar, xe đẩy hàng, quầy hàng hoặc người bán hàng khác cung cấp các Mặt Hàng F&B do Người Dùng đặt mua qua Ứng Dụng Người Dùng.

 1. Điều khoản bổ sung cho S-FOOD

2.1 M-SPEED không đảm bảo rằng S-FOOD đang sẵn sàng phục vụ trong Lãnh Thổ của Bạn.

2.2 Bạn chỉ có thể đặt mua các Mặt Hàng F&B từ thực đơn có sẵn của từng Cửa Hàng S-FOOD trên Ứng Dụng Người Dùng. Cả M-SPEED và Cửa Hàng S-FOOD đều không đảm bảo các Mặt Hàng F&B cụ thể có sẵn. Các thực đơn có thể thay đổi kèm theo hoặc không kèm theo thông báo.

2.3 Đơn hàng của Bạn phải được Cửa Hàng S-FOOD chấp nhận và việc chấp nhận đơn hàng này sẽ được thông báo cho Bạn qua email hoặc qua Ứng Dụng Người Dùng. Cửa Hàng S-FOOD có toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối đơn hàng của Bạn.

2.4 Đơn hàng S-FOOD không thể hủy từ thời điểm Bạn nhận được email hoặc thông báo qua Ứng Dụng Người Dùng xác nhận việc chấp nhận đơn hàng của Bạn.

2.5 Bạn không được đặt mua đồ uống có cồn qua S-FOOD trừ khi Bạn được quyền đặt mua một cách hợp pháp theo Luật Áp Dụng. Bằng việc đặt mua đồ uống có cồn, Bạn đồng ý đưa ra căn cước hoặc giấy tờ cá nhân của Bạn để được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải xác minh đáp ứng điều kiện khi giao hàng cho đơn hàng của Bạn tại điểm đến giao hàng theo chỉ định của Bạn.

2.6 Hình ảnh và mô tả về các Mặt Hàng F&B chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không giống với các Mặt Hàng F&B mà Bạn nhận được trên thực tế.

2.7 Cửa Hàng S-FOOD có thể sử dụng các loại hạt hoặc các chất gây dị ứng khác trong quá trình chuẩn bị các Mặt Hàng F&B. Các loại hạt hoặc các chất gây dị ứng khác cũng có thể được đưa vào trong quá trình vận chuyển các Mặt Hàng F&B. Bạn không nên cho rằng các Mặt Hàng F&B không có các loại hạt hoặc các chất gây dị ứng khác.

2.8 Bạn chỉ được mua các Mặt Hàng F&B cho mục đích tiêu dùng cá nhân của riêng Bạn hoặc theo yêu cầu của người mà Bạn chỉ định là người nhận các Mặt Hàng F&B và Bạn không được đặt mua với mục đích gây hại hoặc tạo phiền phức cho Cửa Hàng S-FOOD hoặc người nhận đơn hàng theo chỉ định của Bạn.

2.9 Bạn đồng ý và hiểu rằng bằng việc sử dụng S-FOOD, Bạn cho phép Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải mua, đi lấy và/hoặc giao các Mặt Hàng F&B từ Cửa Hàng S-FOOD cho và thay mặt Bạn và bất kỳ khoản thanh toán nào phải trả cho các Mặt Hàng F&B sẽ được cộng thêm vào Cước Phí Người Dùng mà Bạn phải thanh toán cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và/hoặc Cửa Hàng S-FOOD được quyền liên hệ với Bạn để nhận được xác nhận hoặc để làm rõ về đơn đặt mua Mặt Hàng F&B của Bạn (bao gồm trường hợp Mặt Hàng F&B bạn đặt mua không có sẵn hoặc để làm rõ địa chỉ và người nhận giao hàng). Bạn phải sẵn sàng tiếp nhận liên lạc theo thông tin liên hệ đã được cung cấp để giải quyết yêu cầu xác nhận hoặc làm rõ nêu trên.

2.10 Bạn đồng ý và hiểu rằng giá của các Mặt Hàng F&B được hiển thị trên Ứng Dụng Người Dùng chỉ là ước tính và có thể thay đổi vào từng thời điểm. Bạn đồng ý thanh toán giá các Mặt Hàng F&B như được thể hiện trong biên nhận hoặc hóa đơn mua hàng do Cửa Hàng S-FOOD phát hành, như được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải xuất trình khi giao các Mặt Hàng F&B tại địa điểm giao hàng theo chỉ định của Bạn. Nếu có sự khác biệt đáng kể với giá các Mặt Hàng F&B được liệt kê trong Ứng Dụng Người Dùng, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi khiếu nại qua Ứng Dụng Người Dùng.

2.11 Nếu Bạn không có mặt để nhận các Mặt Hàng F&B đã đặt mua tại địa điểm giao hàng được xác định trong Ứng Dụng Người Dùng, đơn hàng của Bạn có thể bị hủy và Bạn vẫn có thể bị yêu cầu thanh toán đầy đủ giá Mặt Hàng F&B liên quan và Cước Phí Người Dùng cho Dịch Vụ Vận Tải theo Điều Khoản Sử Dụng, và phí hủy dịch vụ có thể được áp dụng.

2.12 Không ảnh hưởng đến các điều khoản khác trong Điều Khoản Sử Dụng, M-SPEED không chịu trách nhiệm về:

 1. tình trạng các Mặt Hàng F&B;
 2. chất lượng các Mặt Hàng F&B; hoặc
 3. sự chênh lệch giá giữa giá hiển thị trên dịch vụ S-FOOD trong Ứng Dụng Người Dùng và giá được Cửa Hàng S-FOOD yêu cầu thanh toán khi Bạn đặt mua các Mặt Hàng F&B.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CHO VIỆC SỬ DỤNG S-SEND

 1. Định nghĩa bổ sung

Các định nghĩa và quy tắc giải thích được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng áp dụng cho Điều Khoản Cụ Thể này. Ngoài ra:

Hàng Hóa có nghĩa là hàng hóa hoặc các mặt hàng khác do Người Dùng gửi hoặc sẽ gửi cho người nhận thứ ba bằng cách sử dụng S-SEND; và

S-SEND có nghĩa là Dịch Vụ Vận Tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp, để vận chuyển Hàng Hóa bằng Xe từ địa điểm lấy hàng do Người Dùng chỉ định đến người nhận thứ ba tại địa điểm đến do Người Dùng chỉ định.

 1. Điều khoản bổ sung cho S-SEND

2.1 M-SPEED không đảm bảo rằng S-SEND đang sẵn sàng phục vụ trong Lãnh Thổ của Bạn.

2.2 Trong trường hợp Lãnh Thổ là Việt Nam, Dịch Vụ Vận Tải cung cấp thông qua việc sử dụng S-SEND sẽ không bao gồm một cách rõ ràng dịch vụ chuyển phát nhanh theo Luật Bưu Chính hay bất kỳ quy định về bưu chính nào mà Bộ Thông Tin và Truyền Thông có thể ban hanh vào từng thời điểm.

2.3 Bạn phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về Hàng Hóa sẽ được giao (ví dụ: tên hàng hóa, trọng lượng hàng hóa, loại hàng hóa và các chi tiết khác) qua Ứng Dụng Người Dùng.

2.4 M-SPEED không cung cấp bất kỳ hộp, bìa các-tông hoặc bao bì đóng gói nào khác như là một phần của dịch vụ S-SEND. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đóng gói Hàng Hóa sẽ được giao theo đặc tính của Hàng Hóa đó. Bạn được khuyến khích sử dụng bao bì đóng gói chuyên dụng đối với các loại Hàng Hóa dễ vỡ hoặc cần bảo quản đặc biệt như bánh ngọt, kem, thực phẩm, trái cây và hoa tươi. M-SPEED không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hại hoặc hư hỏng nào xảy ra trong quá trình vận chuyển và giao hàng.

2.5 Bạn cam đoan và đảm bảo rằng Bạn đã, đang hoặc sẽ là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền xử lý Hàng Hóa sẽ được giao qua S-SEND và rằng Hàng Hóa đáp ứng tất cả các yêu cầu đã nêu trong Điều Khoản Sử Dụng và Điều Khoản Cụ Thể này.

2.6 Trừ khi được thông báo rõ ràng cho Bạn, M-SPEED không cung cấp bảo hiểm đối với Hàng Hóa và Bạn có trách nhiệm đối với các thu xếp bảo hiểm của riêng Bạn. Nếu M-SPEED cung cấp bảo hiểm tự nguyện trong Lãnh Thổ của Bạn, các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được áp dụng và quyền yêu cầu bồi thường bảo hiểm đó của Bạn sẽ tùy thuộc việc Bạn tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng, bao gồm cả Điều Khoản Cụ Thể cho việc sử dụng S-SEND này. Các loại Hàng Hoá không được bảo hiểm bao gồm:

Hàng Hóa Cấm

 1. Tiền (tiền mặt, tiền xu, ngoại tệ và giấy tờ có giá khác);
 2. Ma túy, cần sa, moóc-phin và các sản phẩm gây nghiện khác;
 3. Văn hóa phẩm đồi trụy dưới mọi hình thức;
 4. Động vật và thực vật sống;
 5. Thực phẩm, đồ uống, hoặc các thành phần thực phẩm hay đồ uống đòi hỏi được bảo quản ở nhiệt độ mát hơn hoặc môi trường đặc biệt;
 6. Các mặt hàng nặng mùi, ví dụ như sầu riêng;
 7. Chất nổ và các chất và hàng hóa dễ cháy khác, súng, vũ khí và các bộ phận của súng và vũ khí;
 8. Các chất nguy hiểm hoặc độc hại;
 9. Thiết bị đánh bạc hoặc vé số;
 10. Mọi hàng hóa được kiểm soát, hoặc hàng hóa bị cấm nhập khẩu, xuất khẩu, hoặc lưu thông theo Luật Áp Dụng.

Hàng Hóa Đặc Biệt

 1. Tác phẩm nghệ thuật, bao gồm các tác phẩm được làm và tạo ra bằng các kỹ năng, năng khiếu hoặc tài năng sáng tạo để bán, trưng bày hoặc sưu tầm. Bao gồm cả hàng hóa (và các bộ phận của hàng hóa) như tranh vẽ, hình ảnh, bình hoa, thảm trang trí;
 2. Phim ảnh, ảnh chụp, bao gồm cả ảnh chụp âm bản, ảnh trắng đen, ảnh chụp slide;
 3. Hàng hóa dễ bị hư hỏng hoặc có giá trị thị trường biến động cao hoặc khó xác nhận;
 4. Đồ cổ hoặc hàng hóa khác thể hiện phong cách hoặc thời trang của thời đại quá khứ, trong đó lịch sử, tuổi hay sự hiếm có góp phần vào giá trị của chúng, bao gồm đồ đạc nội thất, bộ đồ ăn, đồ thủy tinh và đồ vật sưu tầm như tiền xu và tem;
 5. Đồ thủy tinh dưới dạng đồ trang sức, bao gồm đồ trang sức trang phục, đồng hồ và các bộ phận đồng hồ, đá quý hoặc đá kim cương công nghiệp (quý hoặc bán quý) và đồ trang sức làm bằng kim loại quý;
 6. Lông động vật, kể cả quần áo hoặc các mặt hàng khác có lông động vật;
 7. Kim loại quý, bao gồm các thỏi hoặc bột vàng hay bạc, trầm tích hoặc bạch kim (ngoại trừ là một bộ phận tích hợp trong máy điện tử);
 8. Thẻ điện thoại trả trước;
 9. Tem, tem tiêu thụ rượu, tem thuế quan.

Giấy Tờ Có Giá

 1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu;
 2. Hộ chiếu và thẻ căn cước;
 3. Chứng chỉ ngân hàng, tiền gửi, chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn cổ phiếu, trái phiếu, các tài liệu khác hoặc Hàng Hóa mà M-SPEED định nghĩa là Giấy Tờ Có Giá theo quyết định của mình).

2.7 Nếu Bạn dự định giao Hàng Hóa cho một người cụ thể, Bạn phải nêu rõ người nhận dự kiến trên Hàng hóa. Tuy nhiên, Bạn đồng ý rằng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có thể để lại Hàng Hóa với bất kỳ người nào có mặt tại địa điểm giao hàng theo chỉ định của Bạn hoặc xử lý Hàng Hóa theo yêu cầu của Luật áp dụng, nếu người nhận dự kiến của Bạn không có mặt tại địa điểm đó tại thời điểm giao hàng.

2.8 Bạn đồng ý rằng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ trả lại Hàng Hóa tại địa điểm lấy hàng theo chỉ định của Bạn nếu người nhận dự kiến của Bạn từ chối nhận Hàng Hóa, hoặc nếu không có người nào có mặt để nhận Hàng Hóa tại địa điểm giao hàng theo chỉ định của Bạn. Trong trường hợp đó, Bạn sẽ vẫn bị yêu cầu thanh toán Cước Phí Người Dùng cho Dịch Vụ Vận Tải theo Điều Khoản Sử Dụng, và phí hủy dịch vụ có thể được áp dụng. Nếu Bạn muốn giao lại Hàng Hóa, Bạn phải gửi yêu cầu cung cấp dịch vụ S-SEND mới thông qua Ứng Dụng Người Dùng.

2.9 Bạn không được sử dụng dịch vụ S-SEND để:

 1. vận chuyển, đi lấy và/hoặc mua các mặt hàng bị cấm bởi Luật Áp Dụng, các mặt hàng yêu cầu giấy phép hoặc sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền để được vận chuyển, các mặt hàng bị đánh cắp hay chiếm đoạt, hoặc các mặt hàng có hại (bao gồm các mặt hàng có chứa nguyên liệu nguy hiểm hay độc hại, ma túy hoặc các chất bất hợp pháp);
 2. vận chuyển, đi lấy và/hoặc mua bất kỳ Hàng Hóa nào được liệt kê tại điều 2.6 của Điều Khoản Cụ Thể này;
 3. vận chuyển, đi lấy và/hoặc mua vật nuôi hoặc bất kỳ động vật nào khác;
 4. vận chuyển các mặt hàng từ hoặc đến nhà tù;
 5. vận chuyển các mặt hàng không phù hợp về mặt an toàn trong Xe hoặc các mặt hàng có thể gây hư hỏng đối với Xe hoặc tạo ra tình trạng không an toàn (và trong mọi trường hợp vận chuyển các mặt hàng có kích thước lớn hơn 70cm (chiều dài), 50cm (chiều rộng), 50cm (chiều cao) hoặc các mặt hàng nặng hơn 20kg); hoặc
 6. vận chuyển, đi lấy và/hoặc mua các mặt hàng có giá trị, bao gồm các giấy tờ có giá (ví dụ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép hoặc thỏa thuận quan trọng), hoặc các mặt hàng có giá trị trên 2.000.000 VND (dù riêng lẻ hay cộng gộp) hoặc các mặt hàng mà nếu không được giao, giao hàng trễ hoặc bị hư hại trong quá trình giao hàng có thể khiến Bạn, người nhận hoặc người khác bị thiệt hại, thương tích hoặc trách nhiệm khác (ví dụ, sản phẩm y tế, thiết bị y tế hoặc bộ phận cấy ghép).

2.10 Nếu Hàng Hóa đã được đóng gói, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có thể yêu cầu Bạn mở và xuất trình bên trong kiện hàng để đảm bảo rằng Hàng Hóa bên trong giống như Bạn đã mô tả và Bạn đồng ý sẽ hợp tác với các yêu cầu đó.

2.11 Khi Bạn gửi đơn hàng cho dịch vụ S-SEND, thời gian ước tính để Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải: (a) lấy Hàng Hóa từ địa điểm lấy hàng được chỉ định; và (b) giao Hàng Hóa đến địa điểm giao hàng được chỉ định, sẽ được hiển thị trên Ứng Dụng Người Dùng.

2.12 Nếu Bạn có khiếu nại liên quan đến S-SEND, bao gồm đối với bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng Hàng Hóa nào trong quá trình cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, vui lòng gửi khiếu nại qua Ứng Dụng Người Dùng. Liên quan đến Hàng Hóa bị hư hỏng, Bạn phải bảo quản Hàng Hóa bị hư hỏng hoặc, nếu Hàng Hóa là các mặt hàng dễ hư thối, hãy chụp ảnh và giữ bằng chứng hợp lý khác về Hàng Hóa bị hư hỏng. M-SPEED sẽ điều tra khiếu nại của Bạn và cố gắng giải quyết khiếu nại của Bạn trong vòng 60 ngày kể từ khi Bạn gửi khiếu nại.

2.13 Sau điều tra đó, nếu M-SPEED xét thấy rằng Hàng Hóa liên quan đã bị tổn thất hoặc bị hư hỏng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ Vận Tải cho dù Bạn đã tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng (bao gồm Điều Khoản Cụ Thể này), M-SPEED có thể bồi thường cho Bạn đối với tổn thất hoặc hư hỏng đó theo hạn mức bồi thường do M-SPEED toàn quyền quyết định tuỳ từng thời điểm hoặc với số tiền được yêu cầu theo Luật Áp Dụng nếu Luật Áp Dụng yêu cầu mức bồi thường cao hơn số tiền do M-SPEED quyết định.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CHO VIỆC SỬ DỤNG S-BIKE

 1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các định nghĩa và quy tắc giải thích được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng áp dụng cho Điều Khoản Cụ Thể này. Ngoài ra:

S-BIKE là Dịch Vụ Vận Tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp bằng Xe mô tô hai bánh (xe máy) để vận chuyển Người Dùng từ địa điểm đón đến địa điểm đến do Người Dùng chỉ định.

 1. ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

2.1 M-SPEED không đảm bảo rằng S-BIKE đang sẵn sàng phục vụ trong Lãnh Thổ của Bạn.

2.2 S-BIKE dự kiến không được sử dụng trong vận chuyển hàng hóa hoặc các mặt hàng khác. Nếu Bạn có nhu cầu vận chuyển hàng hóa hoặc các mặt hàng khác, Bạn được khuyến khích sử dụng S-SEND hoặc một dịch vụ phù hợp khác.

2.3 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải đồng ý rằng họ sẽ cung cấp dịch vụ S-BIKE một cách cẩn trọng và an toàn. Tuy nhiên, theo Điều Khoản Sử Dụng, Bạn với tư cách là Người Dùng dịch vụ S-BIKE phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của chính Bạn và nếu Bạn cảm thấy không thoải mái với cách điều khiển Xe của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, Bạn được khuyến khích nhắc nhở Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải cẩn thận hơn. Bạn thừa nhận rằng việc vận chuyển bằng Xe mô tô hai bánh có những rủi ro vốn có nhất định và, bằng việc sử dụng S-BIKE, Bạn chấp nhận những rủi ro đó.

2.4 Bạn phải đội mũ bảo hiểm phù hợp do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp trong suốt chuyến đi bằng dịch vụ S-BIKE. Nếu không có sẵn mũ bảo hiểm, Bạn nên hủy dịch vụ S-BIKE của Bạn và thông báo cho M-SPEED.

2.5 Bạn không được can thiệp vào việc điều khiển Xe một cách an toàn của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

2.6 Bạn cam kết rằng mỗi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chỉ chở một hành khách. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải được quyền từ chối hoặc hủy dịch vụ của Bạn nếu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải thấy rằng phải chở thêm hành khách.

2.7 Nếu Bạn cho phép một người khác sử dụng dịch vụ S-BIKE theo yêu cầu của Bạn qua Ứng Dụng Người Dùng (dù có đi cùng với Bạn hay không), Bạn phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của người đó.

2.8 Mô tả Xe chỉ mang tính minh họa. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, M-SPEED không đảm bảo rằng Xe sẽ khớp với mô tả về nó.

2.9 Địa điểm đón và trả khách là địa điểm gần đó. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có thể quyết định đón Bạn hoặc trả Bạn tại một địa điểm khác gần đó trong trường hợp Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải xác định một cách hợp lý rằng việc đón Bạn hoặc trả Bạn tại địa điểm ban đầu là nguy hiểm hoặc bị cấm theo Luật Áp Dụng.